fundacja facebook
baner
zielona droga opiekunowie porady prawne poradnia psychologiczna rejestracja dołącz do nas dołącz do nas dołącz do nas

Cele fundacji "TU I TERAZ"

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Diagnozowanie i terapię dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w szczególności dzieci z autyzmem.
 2. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek w tym tworzenie programów diagnostycznych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych,
 3. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, psychiatrycznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,
 4. Inicjowanie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo, finansowo) terapii indywidualnej lub grupowej dla rodzin i dzieci niepełnosprawnych w tym dzieci z autyzmem,
 5. Inicjowanie działań i pomocy w zakresie stworzenia ośrodków pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w tym z autyzmem,
 6. Tworzenie placówek edukacyjnych dla dzieci z autyzmem, kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnienie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej,
 7. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej w tym prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
 8. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi również w miejscu ich zamieszkania,
 9. Prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym zakładanie niepublicznych szkól i przedszkoli oraz świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z programami profilaktyczno-socjoterapeutycznymi,
 10. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży połączone z działalnością profilaktyczną, edukacyjną i wychowawczą w tym rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo dzieci młodzieży w tworzeniu sztuki,
 11. Wszechstronne wsparcie dzieci i młodzieży oraz rodzin,
 12. Organizowanie i prowadzenie projektów dotyczących alternatywnego stylu życia oraz niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki,
 13. Organizację spotkań, szkoleń, prelekcji, sympozjów, wykładów, korepetycji, wystaw, targów, galerii i salonów wystawniczych, warsztatów, projekcji filmowych, zgrupowań formacyjnych, akcji charytatywnych, wycieczek i obozów wakacyjnych i krajoznawczych,
 14. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub psychospołecznej osób niepełnosprawnych,
 15. Organizowanie i prowadzenie zorganizowanych działań na rzecz włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
  1. doradztwo zawodowe
  2. przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów drogi życiowej i zawodowej,
  3. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 16. Organizowanie i prowadzenie programów edukacyjnych i informacyjnych służących rozpowszechnieniu wiedzy na temat niepełnosprawności, skutecznych metod pracy z dziećmi z autyzmem i ich rodzin poprzez promowanie rozwoju wiedzy,
 17. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego oraz prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji,
 18. Certyfikację jakości terapii i szkoleń prowadzonych przez Fundację,
 19. Prowadzenie działalności wydawniczej - tłumacząc książki na temat terapii i pomocy rodzinie, programy edukacyjne, filmy, wydając książki, opracowania, materiały.
 20. Działania edukacyjne i informacyjne przez Internet,
 21. Działalność badawczo – naukową,
 22. Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, opieki wychowawczej i pomocy społecznej a także promocji sportu
urząd miasta torunia

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Fundacja Wspomagania Rozwoju "TU I TERAZ", projekt: tworzenie, pozycjonowanie stron Toruń